Szkoła Podstawowa w Radziszewie
im. Małych Zesłańców Sybiru
www.bip.gov.pl
 
Jesteś w: Regulaminy » Regulamin szkoły
MENU
Regulamin szkoły

REGULAMIN

ORGANIZACYJNY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W RADZISZEWIE

 

REGULAMIN
ORGANIZACYJNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W RADZISZEWIE
ZAWIERA:

 1. OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI SZKOŁY.
 2. KOMPETENCJE, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYREKTORA.
 3. KOMPETENCJE UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH.
 4. OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH.
 5. ZAŁĄCZNIKI:

 

I. OGÓLNE ZASADY ORGANIZACJI SZKOŁY.

 1. Szkoła Podstawowa w Radziszewie działa na podstawie Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz.U. z 1991r. poz. 425 z późniejszymi zmianami) oraz orzeczenia organizacyjnego z dnia 27 października 1992r. wydanego przez Kuratora Oświaty w Szczecinie.
 2. Do szkoły uczęszczają uczniowie z następujących miejscowości: Daleszewo, Łubnica, Radziszewo.
 3. Działalnością szkoły kieruje Dyrektor.
 4. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Miasta i Gminy Gryfino.
 5. Strukturę organizacyjną i funkcjonalną szkoły określa schemat organizacyjny przedstawiony w Załączniku nr 1 i la do regulaminu.

II. KOMPETENCJE, OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYREKTORA.

(wynikające z: ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela, zarządzenia MEN z dnia 8 kwietnia w sprawie nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole).

 1. Dyrektor szkoły m. in:
  • Kieruje działalnością szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz,
  • jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły,
  • tworzy warunki do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły,
  • realizuje uchwały rady pedagogicznej,
  • sprawuje nadzór pedagogiczny i administracyjno-gospodarczy szkoły,
  • czuwa na prawidłową realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
  • nadzoruje bieżącą pracę nauczycieli,
  • hospituje zajęcia lekcyjne i inne wg planu hospitacji,
  • kontroluje realizację programów nauczania poszczególnych przedmiotów i bloków przedmiotowych,
  • pomaga nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym,
  • udziela instruktażu młodym nauczycielom,
  • wnioskuje nauczycieli do nagród i kar,
  • zatrudnia i zwalnia pracowników,
  • tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów,
  • organizuje warunki do prawidłowej realizacji Konwencji o prawach dziecka,
  • sprawuje opiekę nad uczniami, zapewnia im bezpieczeństwo oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez działania pro^zdrowotne,
  • współpracuje z Samorządem Uczniowskim,
  • sporządza tygodniowy plan zajęć dydaktycznych i nadobowiązkowych,
  • organizuje zastępstwa doraźne i długoterminowe,
  • opracowuje harmonogram dyżurów nauczycielskich na terenie szkoły,
  • odpowiada za opracowanie projektu organizacyjnego szkoły na dany rok szkolny,
  • opracowuje statystykę wyników nauczania,
  • sprawuje nadzór nad praktykami studenckimi,
  • odpowiada za prawidłowe przygotowanie imprez szkolnych pod względem organizacyjnym,
  • zapewnia odpowiedni stan bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zarządza budżetem szkoły,
  • administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych,
  • zabezpiecza pieczęcie i druki ścisłego zarachowania,
  • zachowuje w tajemnicy wszystkie informacje stanowiące tajemnicę służbową,
  • współdziała z organem prowadzącym i sprawującym nadzór pedagogiczny w zakresie realizacji zadań wymagających takiego współdziałania,
  • współdziała z zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w szkole, w zakresie przewidzianym odrębnymi przepisami.
 2. Społecznego Wicedyrektora powołuje Rada Pedagogiczna.
  • Zastępuje on dyrektora w czasie jego nieobecności podejmując doraźne decyzje.

III. KOMPETENCJE, UPRAWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH
(wynikające z: ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela).

 1. Nauczyciele:
  • Prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą i jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy oraz powierzonej opiece uczniów,
  • odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów,
  • dbają o pomoce dydaktyczne i sprzęt szkolny,
  • wspierają rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania,
  • bezstronnie i obiektywnie oceniają uczniów,
  • udzielają pomocy uczniom w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie ich potrzeb i możliwości,
  • współdziałają z rodzicami uczniów w sprawach wychowania i kształcenia dzieci,
  • doskonalą swoje umiejętności dydaktyczne i podnoszą poziom wiedzy merytorycznej,
  • sporządzają rozkłady materiału, zgodnie z obowiązującym programem,
  • pełnią dyżury w szkole i w czasie dowozu uczniów,
  • wykonują polecenia dyrektora, nie ujęte wyżej, a wynikające z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i rytmicznej pracy szkoły,
  • współpracują z rodzicami w sprawach dotyczących wychowania i kształcenia dzieci,
  • diagnozują na bieżąco sytuację wychowawczą w swojej klasie i dwa razy w roku przedstawiają ją radzie pedagogicznej,
  • są rzecznikami praw uczniów swojej klasy,
  • w sytuacjach koniecznych, podejmują działania mające na celu zapewnienie pomocy specjalistycznej i materialnej uczniom,
  • prowadzą dokumentację wychowawcy klasowego.
 2. Nauczyciel-bibliotekarz:
  • Realizuje zadania wynikające z prawidłowego funkcjonowania biblioteki szkolnej zawarte w odrębnym regulaminie, popularyzuje wiedzę pedagogiczną wśród rodziców, dokumentuje swoją pracę, doskonali swój warsztat pracy.

IV. OGÓLNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW NIEPEDAGOGICZNYCH.

 1. Starszy referent
  • Zakres obowiązków:
   • Sprawna obsługa kancelaryjno-biurowa szkoły,
   • prowadzenie dokumentacji personalnej nauczycieli, pracowników obsługi i uczniów,
   • dokonywanie naliczeń i wypłacanie wynagrodzeń,
   • prowadzenie archiwum szkolnego,
   • wykonywanie poleceń dyrektora nie ujętych wyżej, a wynikających z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i rytmicznej pracy szkoły.
  • Zakres odpowiedzialności:
   • Terminowe dokonywanie naliczeń, rozliczeń wypłaty, a także terminowe wykonywanie i wysyłanie sprawozdań i innych dokumentów,
   • zachowanie w tajemnicy wszystkich informacji stanowiących tajemnicę służbową.
 2. Woźna
  • Zakres obowiązków:
   • Koordynowanie pracą sprzątaczek i konserwatora,
   • dyżurowanie na korytarzu w czasie lekcji, mające na celu kontrolę osób postronnych wchodzących do szkoły,
   • czuwanie nad ładem i porządkiem w całej szkole,
   • sprzątanie otoczenia szkoły,
   • punktualne dzwonienie na lekcje i przerwy,
   • przygotowywanie drugich śniadań, dokonywanie zakupów i rozliczeń,
   • informowanie dyrektora o zauważonych nieprawidłowościach,
   • wykonywanie poleceń dyrektora, nie ujętych wyżej, a wynikających z potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa uczniów i rytmicznej pracy szkoły,
   • przestrzeganie przepisów bhp, ppoż. i zaleceń Sanepidu.
 3. Ogólny zakres obowiązków pozostałych pracowników obsługi obejmuje:
  • Sprzątanie, wyznaczonych przez dyrektora, rejonów, które mogą być zmienione w razie konieczności,
  • zabezpieczanie okien, drzwi, kranów, wygaszanie światła,
  • dbałość o stan pomieszczeń i wyposażenia szkoły,
  • dokonywanie koniecznych napraw konserwatorskich,
  • informowanie dyrektora o zauważonych nieprawidłowościach,
  • wykonywanie poleceń dyrektora nie ujętych wyżej, a wynikających z potrzeby bezpieczeństwa uczniów i rytmicznej pracy szkoły.

Uprawnienia wyżej wymienionych pracowników:

 • Korzystanie z wszelkich przywilejów wynikających ze stosunku pracy ujętych w prawie i przepisach szczegółowych,
 • żądanie od przełożonego zapewnienia we właściwym czasie środków i warunków niezbędnych do wykonania, wynikających z zakresu obowiązków i zleconych, zadań.

 

Załącznik nr 2
ZASADY OPRACOWYWANIA STANOWISKOWEJ KARTY PRACY

 1. Stanowiskowa Karta Pracy jest dokumentem organizacyjnym, określającym zakres działań, uprawnień, obowiązków i odpowiedzialności pracownika na danym stanowisku pracy.
 2. Opis stanowiska zawiera:
  • nazwę stanowiska,
  • lokalizację stanowiska,
  • określa bezpośredniego przełożonego,
  • określa cel stanowiska,
  • zakres obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności,
  • stosunki i podległość służbową,
  • wymagania kwalifikacyjne.
 3. Celem opisu stanowiska pracy jest:
  • przydział zadań, które z uwagi na organizację i funkcjonowanie szkoły łączą się ze sobą, pozwalając osobie zajmującej dane stanowisko harmonijnie wykonywać kolejne zadania, najlepiej wykorzystywać posiadane umiejętności, wypełniać przewidziany czas pracy,
  • określenie odpowiedzialności pracownika w zakresie bezpieczeństwa własnego, dzieci i innych pracowników,
  • ustalenie obszaru kompetencji i odpowiedzialności pracownika za wykonaną pracę.
 4. 4. Zakres obowiązków, kompetencji i odpowiedzialności pracownika.
  Powierzając pracownikowi fragment pracy należy w szczególności określić:
  • punkt, od którego rozpoczyna się jego praca i punkt, do którego sięgają jego kompetencje i uprawnienia oraz wyznaczenie obszarów odpowiedzialności za wykonane czynności lub działania,
  • uściślić wymagania jakie stawia się przed pracownikiem powierzając mu dane stanowisko, a zarazem jakie oczekiwania może formułować jego przełożony,
  • uprawnienia do podejmowania określonych czynności i decyzji, upoważnienia do podpisywania określonych dokumentów,
  • obowiązki wynikające z powierzonych zadań,
  • odpowiedzialność za powierzony odcinek pracy,
  • zastępstwo w czasie nieobecności.
 5. Stosunki i podległość służbowa:
  • Należy określić stosunki służbowe, które zachodzą między danym stanowiskiem pracy a innymi stanowiskami pozwalającymi na eliminowanie nieścisłości wynikających z podziały pracy, zachodzenia na siebie niektórych kompetencji i uprawnień.
  • Określić najbliższego bezpośredniego przełożonego, który jest uprawniony do planowania i organizowania pracy pracownika zajmującego to stanowisko oraz kieruje bezpośrednio jego pracą i podejmuje decyzje, do których podejmowania pracownik nie ma uprawnień, a także kto ma prawo i obowiązek oceniać pracownika.
 6. Wymagania kwalifikacyjne.
  • Wymagania kwalifikacyjne dotyczą poziomu wykształcenia, jego kierunku i specjalizacji, uprawnień i świadectw kwalifikacyjnych, dodatkowych umiejętności na podobnym stanowisku pracy.
  • Mogą zawierać również wymagania dotyczące cech osobowych pracownika, które niezbędne są do należytego spełniania wymagań stanowiska.
 7. Kartę sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, podpisuje ją przełożony i pracownik.
 8. Podpisanie karty jest jednoznaczne z obustronną umową między pracownikiem a pracodawcą co do zadań, uprawnień i odpowiedzialności.
 9. Podpisane egzemplarze Karty otrzymują:
  • zainteresowany pracownik,
  • Dział Kadr w ZOEAPOW w Gryfinie - do akt osobowych pracownika,
  • Przełożony - do akt osobowych w szkole.

 

Dyrektor
mgr Helena Gęślowska


Informacja o wytworzeniu danych Poprzednie wersje danych
©2009 Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie